Due Diligence

------------------ Due Diligence finansowe ------------------

Due diligence w zakresie finansowo – księgowym jest zalecanym badaniem sytuacji finansowej i majątkowej przedsiębiorstwa mającym na celu poznanie jednostki przed podjęciem ostatecznej decyzji o jej nabyciu. Badanie due diligence jest wyspecjalizowaną usługą świadczoną przez biegłych rewidentów z doświadczeniem w transakcjach kapitałowych.

Due diligence polega na weryfikacji danych finansowo-księgowych, analizie sytuacji majątkowo - finansowej spółki, identyfikacji ryzyk w obszarze finansowym oraz przedstawienie ewentualny rekomendacji ograniczających ryzyko. Szczegółowy zakres badania due diligence powinien być dostosowany do potrzeb i wymogów inwestora.

Efektem due diligence jest raport przedstawiający zidentyfikowane obszary ryzyka związanego z inwestycją oraz dane i informacje pozwalające na lepsze zrozumienie sytuacji majątkowej i finansowej przejmowanej jednostki. 

------------------ Due Diligence podatkowe ------------------

Badanie due diliegence w zakresie podatkowym ma na celu ograniczenie ryzyka związanego z przejęciem przez inwestora istniejącej spółki, prowadzącej już od pewnego czasu działalność gospodarczą. Takie transakcje obarczone są ryzykiem przejęcia podmiotu posiadającego znaczne zaległości podatkowe. Istotne jest, aby przed zawarciem transakcji podmiot nabywający miał wiedzę na temat ewentualnych zaległości i ryzyk podatkowych wynikających z działalności przejmowanego podmiotu. Przegląd due diligence ma na celu zweryfikowanie sytuacji podatkowej przejmowanej spółki, zakresu istniejących ryzyk podatkowych oraz, w miarę możliwości, oszacowanie kwot potencjalnych zaległości podatkowych.

Zawarte w raporcie końcowym wnioski z przeglądu due diligence zawierają istotne informacje i argumenty, które mogą być wykorzystane w procesie negocjowania warunków przejęcia spółki.

Kontakt

T: +48 502 207 504

E: audyt@ptaaudyt.pl

E: podatki@ptaaudyt.pl

Biuro Warszawa

ul. Nowy Świat 61/5
00-042 Warszawa

E: audyt@ptaaudyt.pl

Biuro Katowice

ul. Jana III Sobieskiego 11/CD108
40-082 Katowice

PTA AUDYT Sp. z o.o.
ul. Ks. P. Ściegiennego 21/5
40-114 Katowice

KRS 702648
NIP 6342911280
REGON 368680538