Doradztwo Podatkowe

------------------ Bieżące doradztwo podatkowe ------------------ 

Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa podatkowego w obszarach:

 • podatki dochodowe
 • ceny transferowe
 • podatek akcyzowy
 • podatek od nieruchomości
 • podatek od czynności cywilnoprawnych
 • międzynarodowe prawo podatkowe.

W ramach bieżącego doradztwa podatkowego świadczymy następujące usługi:

 • opracowywanie pisemnych opinii
 • przygotowywanie krótkich, mailowych odpowiedzi na pytania i wątpliwości
 • konsultacje telefoniczne
 • przesyłanie informacji o zmianach w przepisach podatkowych, istotnych rozstrzygnięciach sądów administracyjnych lub organów podatkowych, w szczególności tych mogących mieć wpływ na działalność prowadzoną przez klienta
 • opiniowanie treści umów lub projektów umów pod kątem eliminacji ryzyk podatkowych oraz uproszczenia rozliczeń podatkowych będących konsekwencją realizacji tych umów.

------------------ Dokumentacje cen transferowych ------------------ 

Specjalizujemy się w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych zgodnych z wymogami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych.

Zajmujemy się analizą umów i projektów umów zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi z perspektywy przepisów o cenach transferowych, a także zapewniamy wsparcie przy ustalaniu metod kalkulacji wynagrodzenia w transakcjach z podmiotami powiązanymi.

------------------ Przeglądy podatkowe ------------------ 

Przeprowadzane przez nas przeglądy podatkowe realizowane są zazwyczaj w siedzibie klienta, względnie w innym miejscu przechowywania dokumentacji podatkowej. Są to przede wszystkim przeglądy mające na celu weryfikację prawidłowości rozliczeń podatkowych za dany okres oraz przedstawienie klientowi rekomendacji odnośnie sposobu eliminacji zidentyfikowanych nieprawidłowości oraz sformułowanie rozwiązań proponowanych na przyszłość.

Wykonujemy również przeglądy typu due diligence, a więc przeglądy przed-transakcyjne, realizowane na zlecenie podmiotów planujących zakup określonej spółki.

------------------ Wsparcie w toku kontroli oraz obsługa postępowań podatkowych i sądowych ------------------

Wsparcie klienta w toku kontroli podatkowych i skarbowych obejmuje, w szczególności opracowywanie strategii obrony, analizę otrzymywanych wezwań urzędowych i pomoc w formułowaniu odpowiedzi na wezwania jak również opracowywanie zastrzeżeń i wyjaśnień do protokołu kontroli.

Reprezentujemy klientów w toku postępowań podatkowych oraz opracowujemy odwołania od decyzji organów podatkowych pierwszej instancji. Zajmujemy się sporządzaniem skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz reprezentujemy podatnika w toku postępowania sądowego, włączając w to również udział w rozprawach. Opracowujemy również skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wsparcie obejmuje również reprezentację podatników w toku postępowań nadpłatowych, w szczególności opracowywanie wniosków o stwierdzenie nadpłaty podatku oraz prowadzenie postępowania w roli pełnomocnika klienta.

Zajmujemy się także opracowaniem w imieniu klientów wniosków o indywidualną interpretację prawa podatkowego.

------------------ Przeglądy ksiąg rachunkowych ------------------ 

Doradztwo w zakresie fuzji i przejęć dotyczy takich czynności jak np: wnoszenie wkładów niepieniężnych, w tym również stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, połączeń i podziałów spółek, zbycia lub umorzenia udziałów, itd.

Nasze wsparcie obejmuje:

 • opracowanie optymalnej podatkowo koncepcji przeprowadzenia restrukturyzacji
 • określenie skutków podatkowych powstających dla poszczególnych uczestników procesu restrukturyzacyjnego w związku z podejmowanymi czynnościami prawnymi
 • zabezpieczenie transakcji od strony podatkowej, w szczególności zaś potwierdzenie wybranych skutków podatkowych czynności restrukturyzacyjnych indywidualną interpretacją prawa podatkowego.

Kontakt

T: +48 502 207 504

E: audyt@ptaaudyt.pl

E: podatki@ptaaudyt.pl

Biuro Warszawa

ul. Nowy Świat 61/5
00-042 Warszawa

E: audyt@ptaaudyt.pl

Biuro Katowice

ul. Jana III Sobieskiego 11/CD108
40-082 Katowice

PTA AUDYT Sp. z o.o.
ul. Ks. P. Ściegiennego 21/5
40-114 Katowice

KRS 702648
NIP 6342911280
REGON 368680538